GDPR

Zásady zpracování osobních údajů

Vážení klienti, zákazníci a návštěvníci našich webových stránek,

děkujeme za Váš zájem o naše služby.

Vážíme si důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a pečujeme o ně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i podle Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále dle anglické zkratky GDPR), které vstupuje v účinnost 25.5.2018.

Seznamte se, prosím, se zásadami jejich zpracování a právy, které máte (jakožto subjekty údajů) v souvislosti s GDPR. Najdete zde informace týkající se jak ochrany osobních údajů ať již jste klienty, či  zákazníky nebo zájemci o naše služby a produkty, a to jakoukoliv cestou (osobně, telefonicky, elektronickou poštou, písemně apod.).

Správce osobních údajů

Provozovatelem výše uvedených webových stránek jsou manželé Šmídovi:

Martin Šmída, IČO 64570037 – nezávislý distributor Young Living, poradce, výtvarník, se sídlem Měkynec 27, 38773

Zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném MÚ Vodňany

Dita Šmídová Hejníková, IČO 74098420 – nezávislý distributor Young Living, poradce, masér, lektor, výtvarník,  se sídlem Měkynec 27, 38773

Zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném MÚ Vodňany

(dále jen „Správce“)

korespondenční adresa: Měkynec 27, 38773
kontaktní telefony: +420 728934233, +420 722922368

kontaktní email: m.smida@email.cz

Bezpečnost

Manželé Šmídovi přijímají technická a organizační bezpečnostní opatření, aby chránili vaše osobní údaje, které zpracovávají, proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Naše bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.

Právo na informace

Na požádání Vám podle možnosti obratem a písemně (elektronickou formou) oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o Vás zaznamenány. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.

Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směřovat na výše uvedený email. Jsme Vám k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: budeme zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme Vám a budeme Vás podporovat v uplatňování a plnění Vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje jsou Vámi poskytovány vždy při osobní konzultaci, či masáži, dále během kurzů a poradenské činnosti, či telefonickou cestou, dále emailovou cestou a písemnou cestou.

Zdroje osobních údajů

– přímo od subjektů údajů (nákupy YL olejů, objednávky výtvarného a řemeslného sortimentu, objednávky na kurzy a do poradny aj. námi provozované aktivity, dále e-maily, telefon, chat, webové stránky, sociální sítě, vizitky aj.),

– veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

– adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace),

– popisné údaje (např. bankovní spojení),

Konkrétně

V rámci některých svých aktivit ukládá Dita Šmídová Hejníková tyto adresní a identifikační údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, případně rok narození. Jedná se o tyto aktivity: semináře, lektorské aktivity, řemeslná činnost, masérská činnost (a to z důvodu: A) evidence databáze klientů, B) archivace prohlášení sebeodpovědnosti, C) možnost emailového informačního servisu D) možnost fakturace)

V rámci některých svých aktivit ukládá Martin Šmída tyto adresní a identifikační údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, bankovní informace (pouze pokud je nutný návrat platby). Jedná se o tyto aktivity: poradenství a prodej esenciálních olejů YL (a to z důvodu možnosti komunikace s klientem a možnosti zaslání objednaného zboží, dále možnost fakturace)

Použití a postoupení osobních údajů

Předáním osobních údajů či kontaktování nás s tím, že zároveň uvádíte či poskytujete Vaše osobní údaje zároveň vyjadřujete souhlas s jejich zpracováním, dle výše uvedených postupů. Souhlasíte tedy s charakterem našich aktivit a případně se zasíláním informací. Používáme Vaše osobní údaje vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k výkonu našich aktivit nezbytně potřebný.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Jsme vázáni slibem mlčenlivosti.

Možnost odhlášení

Pracujeme jen s údaji a kontakty od lidí, kteří nám daly souhlas k jejich opatrování. Kdykoli nám můžete oznámit, abychom tyto údaje upravili či zcela smazali.

Předání osobních údajů třetím osobám

K Vašim osobním údajům mají přístup naši nepřímí spolupracovníci: externí účetní pracovník, dopravce Česká pošta, a externí pracovník ICT řešení, dále platformy Facebook, pokud komunikujeme touto cestou. O dalších možnostech, kdy by bylo možno někým získat Vaše osobní údaje ve formě emailové či sms komunikace, ve formě telefonické komunikace nejsme obeznámeni, že by se toto dělo a bylo by to zákonem umožněno.

Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím. Veškeré zpracování osobních údajů je a bude prováděno na území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: m.smida@email.cz. Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a jaký je účel tohoto zpracování. Pokud shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování

Pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, můžete využít právo na omezení zpracování.

Pokud se domníváte, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování, můžete omezit rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. K tomu potřebujeme 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Pokud si to budete přát, vymažeme veškeré vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností (např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem). V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat elektronickou poštou.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránce této stránce:

http://www.mardit.cz/?p=6

Toto znění je účinné od 25.5.2018